МРРБ отново ловко потули скандала с плажа Корал, ЕК започна разследване

На 22 февруари 2013 г. от гражданското сдружение "Да запазим Корал" подадохме искане до МРРБ и ДНСК за достъп до обществена информация относно мерките и санкциите предприети от тази държавна институция по повод издадените незаконни строителни разрешения касаещи имоти намиращи се зад морски плаж "Лозенец-Кумкашла" - Корал.

На 5 март 2013 г. МРРБ препрати искането ни до ДНСК, с мотив че в МРРБ не се намира нужната информация.

На 8 март 2013 г. в "Да запазим Корал" получихме положителен отговор от страна на ДНСК, от инж. Дончо Живков, Главен секретар на ДНСК, който след извършване на служебен преглед на материалите, подробно отговори на всички поставени въпроси. За което БЛАГОДАРИМ ! 

Тук ще направим кратък анализ на извършеното от ДНСК, като предоставените ни отговори ще бъдат резюмирани за по-голяма прегледност (при желание може да предоставим допълнителна информация):

По въпрос 1.: Кои точно са номерата на всички незаконосъобразни строителни разрешения издадени от община Царево за периода 2009 – 2013 година за посочения район, и за какво се отнасят?
И въпрос 2.:  Какви са точно нередностите открити в тези строителни разрешения?

Отговор: След служебен преглед на материалите, съхранявани в административна преписка N БС-256/2013 е установено следното:
 От Главния архитект на Община Царево са издадени следните Разрешение за строеж N 164/21.12.2012г., N 165/21.12.2012г., N 166/21.12.2012г., след което се посочват многобройни нарушения в тях.

 
КОМЕНТАР: Строителните разрешения издадени за този период не са само 3, а много повече - вижте по-долу.

По въпрос 3.: Кои от тези строителни разрешения са отменени от МРРБ/ДНСК и с какви нормативни документи.

Отговор: Строителни разрешения с номера 164, 165, 166 са отменени със заповеди на Началника на РО НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район. Заповедите са обжалвани от инвеститорите и са изпратени по компетеност в съда.

По въпрос 4.: Какви санкции са приложили МРРБ/ДНСК относно издаването на незаконосъобразните разрешения по чл. 223(3), 232(2), 236 и други от ЗУТ и с какви нормативни документи.

Отговор: Образувани са административно наказателни производства срещу фирмата извършила оценка на инвестиционните проекти на горните строителни разрешения, издадено е наказателно постановление и е наложена имуществена санкция в размер на 150 000 лева.
Издадени  са 3 наказателни постановления на Главния архитект на община Царево и е наложена глоба в размер на 15 000 лева.

КОМЕНТАР: За 3-те назаконно издадени строителни разрешения са предприети адекватни мерки, но тези разрешения не са 3 а са повече от 10 !!! Освен това, ако ДНСК все пак е свършила нещо, то бившия министър Лиляна Павлова не е санкционирала например главния архитект, лично, както и го позволява закона. Удобно е прехвърлила топката на ДНСК да се разправят с батака...

По въпрос 5.: С какви нормативни документи е сезирана прокуратурата (по изявления на министър Лиляна Павлова в медиите) и за кои строителни разрешения, номера, дати на издаване и нарушения в тях,  точно се отнася това.

Отговор: (виж по-долу)

По въпрос 6.: Извършена ли е проверка на всички строителни разрешения издадени от община Царево за периода 2009-2013 г и ако да, колко от тях са незаконосъобразни, какви са нарушенията в тях и какви мерки за взети от страна МРРБ/ДНСК за обявяването им за невалидни. Какви санкции са определени на нарушителите.

Отговор: От Главния архитект на Община Царево са издадени други 12 Разрешения за строеж, ЗА КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕНА СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА, не са обжалвани, И СЪОТВЕТНО СА ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА.
ТЕ СА: Номера: 113/09.10.2012, 109/09.10.2012, 72/20.04.2011, 74/20.04.2011, 112/09.10.2012, 75/20.04.2011, 76/20.04.2011, 110/09.10.2012, 77/20.04.2011, 111/09.10.2012, 73/20.04.2011, 126/17.07.2009.
НАРУШЕНИЯТА при издаването на цитираните по-горе разрешения за строеж са ИДЕНТИЧНИ с тези по отменените разрешения за строеж...
Гореизложените констатации са описани в доклад изх. N ДК-18-64-00-089/24.01.2013 г. на ДНСК като с писмо изх. N БС-256-00-720/31.01.2013 г. същия е изпратен на Окръжна прокуратура-Бургас за сведение и последстващи действия.

По въпрос 7.: Какви други санкции е наложил министъра на други служители в МРРБ и ДНСК, свързани с проблема с издаването на посочените незаконосъобразни строителни разрешения.

Отговор: НЯМА, от МРРБ е препратено писмото до ДНСК...

....

 В резюме - архитекта на община Царево издава 15 НЕЗАКОННИ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ само за големия парцел зад плажа. За 3 от тях има служебна проверка (вероятно назначена от бившия министър), те са отменени и на нарушителите са наложени санкции. За другите 12 - те са влезли в сила !!! - явно е нямало за тях служебна проверка - и поради това МРРБ си е измило ръцете като ги е пратило в прокуратурата. Кой обаче е отговорен за това, че очевидно незаконни документи се издават от общината Царево без никакъв контрол... и влизат в сила?
Ако само за посочените имоти, незаконните строителни разрешения са 15, колко са за територията на цялата община ??? Отговора е лесен - в продължение на мандата си през последните няколко години МРРБ не е извършвало задълженията си по контрол, и не само, т.е. не е работило в защита на държавния интерес и лично бившия министър Лиляна Павлова е отговорна за това. Да не говорим за предишния министър Росен Плевнелиев, при който МРРБ загуби делата за Корал, като не се яви на делото. А сегашния министър на МРРБ Екатерина Захариева се счита за замесена пряко по казуса Корал...

Тъй като едва ли някой в тази държава може да постави нещата на местата им в този кръг от очевидна корупция и интереси, от "Да запазим Корал" на 27 февруари 2013 г. подадохме официален сигнал в Европейската Комисия и Европейския Парламент.

На 13 март 2013 г. получихме потвърждение от Европейската Комисия, че изпратената информация е регистрирана и одобрена, и че започват официално разглеждане на случая. Потвърдиха, че ще бъдем уведомявани своевременно за хода на разследването и при отварянето на наказателна процедура.
 

ДА ЗАПАЗИМ КОРАЛ

22.03.2013 г.