Фалшиви данни и проверки на институциите прикриват мащабното изсичане на горите в Родопите!

И днес изсичането на Родопската гора продължава с безмилостни темпове, въпреки извършената наскоро проверка от горските институции в ДГС Родопи, които не видяха проблем в поголовната сеч.

Всъщност тези проверки почти винаги са една парлама, и служат единствено и само за прикриване на нарушенията, без никакви последващи действия за унищожителите на нашите гори или за промяна на вредните практики в тях.
Ние обаче направихме алтернативно разследване, което разобличава как използваните от държавата данни за горите са такава голяма боза и лъжа, че докато гората според отчетите се сече повече от това което нараства, то запасът на гората според горската инвентаризация се увеличава 4 пъти по-бързо от темпа на сечите. И така, от десетилетия горските институции прикриват унищожителната сеч зад нагласени цифри, а тоталното безхаберие се вижда вече и от космоса!


Фиг. 1. Сателитно изображение от 2020 г., показващо състоянието на осем смърчови гори в ДГС Родопи след изваждането на сечи в периода 2000-2020 г.

Ето как разобличихме трите лъжи, с които държавата защитава унищожаването не само на Родопската гора, но и на всички български гори:

ЛЪЖА №1. „ГОРАТА НАРАСТВА ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА, КОЕТО СЕ ОТСИЧА“

Сателитни снимки от периода 2001-2020 г. показват, че над 50% от горите в ДГС Родопи са били подложени на мащабни сечи през последните 20 г., отличаващи се със схематично разположение на сечищата и размери на всяко едно от тях от 0,5 до 2 дка. Тези сечища са резултат от механичното прилагане на т.нар. „групово-постепенни“ и „групово-изборни сечи“, които се прилагат според Закона за горите в гори с възраст над 100 г. Сечите продължават 3-4 десетилетия подред докато цялата стара гора се отсече и се замени с млада разновъзрастна гора. Примерът със схематичните сечи в Родопите показва обаче, че когато законът се прилага без отношение към самата гора, а по-скоро с преобладаващ комерсиален интерес, резултатът е равносилен на унищожение на гората.

Така например, справки от ДГС Родопи за размера на ежегодните сечи и за прираста на гората показва, че в периода 2010-2018 г. при разрешено ползване по горскостопански план от 49 551 м3/год. лежаща маса (съответстващо на прираста на гората според ДГС), стопанството е ползвало средногодишно по 51 600 м3/год. л. м., т.е. с близо 2 000 м3/год. над допустимото. В същото време, в справката се сочи, че гората е нараснала от 5 270 485 м3 към 2008 г. до 6 513 635 м3 към 2018 г., което е разлика от 1.2 милиона м3, при това без да е включен размера на сечите за тези 10 години от над 0.5 милиона м3. Нарастване на запаса на гората в стопанството с 1.2 мил. м3 е равностойно на прираст от 120 000 м3/год., което е двойно повече от посочения в същата справка средногодишен прираст от 58 955 м3/год. Така излиза, че според едни отчети гората се сече повече от нейния прираст, а според други отчети гората като запас „нараства“ с космически темпове. Кое е вярното питаме ние! И ако не са сателитните изображения всеки би се хванал на лъжата, че „гората се увеличава“.


Анализирахме и публичните лесоустройствени данни за запасите и добивите на дървесина в 23 горски подотдела в ДГС Родопи, които избрахме въз основа на сателитните снимки. И тук лъснаха фрапиращи манипулации:

- Насажденията представляват смърчови гори над 100 г., като в повечето от тях са извеждани горепосочените „схематични“ сечи през последните 20 г. За всеки един горски подотдел са съпоставени запасите на гората към 2008 г. и към 2018 г. според инвентаризацията, както и размерът на добитата дървесина в този период според отчетите, което никой не е очаквал някой да направи. Но ние го направихме! При тази съпоставка установихме, че въпреки сходните условия на растеж и сходни характеристики на горите според държавата тези 23 гори се различават значително по прираст (като е приспаднат размера на сечите), което на практика не е възможно, а е индикация за манипулации на данните за горите. Въпреки, че всички дървета би трябвало да нарастват със сходен темп поради сходните растежни условия, от лесоустройствените данни излиза, че независимо от сечите (повечето са били след 2015 г.), част от горите изчезват с темп от 0 до -11 м3/ха/год., а други в съседство нарастват с 1 до 22 м3/ха/год. Отрицателният прираст на горите в подотдели 1153-ж и 1158-ж (съответно -11 и -6 м3/ха/год.) е възможен единствено, ако гората е унищожавана от бури, каламитет на насекоми или други природни бедствия, за каквито няма никакви следи в сателитените изображения. Остава само още една причина – прекомерни сечи или кражби!

- Допълнително изчислихме и прираста на дървостоя в първия етаж на гората, преизчислен за нормална гора с пълнота 10, при което установихме още по-фрапиращи разминавания. При този подход още по-ясно се вижда, че според лесоустройствените данни сходни смърчови дървостои с възраст над 100 г. при сходни растежни условия могат да се различават с десетки кубици в ежегодния прираст, варирайки от абсурдни отрицателни стойности като -16 м3/ха/год. до впечатляващия за 100 г. гори ежегоден прираст от 38 м3/ха/год. Това е все едно единият от двойка близнаци при еднакви майчини грижи да наддава с 10 kg/година, а другия да отслабва с по 3 kg/година.

Най-скандалното тук е, че с отрицателен и нулев прираст се отличават предимно горите, в които е воден интензивен дърводобив през последните 10 години.
Тези резултати могат да се обяснят или с масови грешки в лесоустройствените данни за запасите на горите в ДГС Родопи или с мащабни кражби при дърводобива, водещи до значително занижаване на реално добитите обеми, които се публикуват в регистъра на позволителните за сеч на Агенцията по горите.

Във всеки случай, цифрите доказват, че чрез фалшиви лесоустройствени данни и чиновническо безхаберие държавата може години наред да прикрива унищожението на гората, докато истината лъсне с помощта на европейски сателит.

Табл. 1. Данни за запасите на 23 смърчови гори в ДГС Родопи по ЛУП от 2008 г. и ГСП от 2018 г.

 

Подотдел ЛУП 2008 г.

1 етаж

Възр. 2008г

Пълн. 1 ет. 2008г

Площ 2008г (ха)

Запас 2008г (м3) ст.м.б.кл

Запас 1етаж (м3) ст.м.б. кл

Реално ползв. 2008-2018 г. (м3) л.м.б.кл.

Реално ползв. 1етаж (м3) л.м.

Подотдел ГСП 2018 г.

Площ 2018г (ха)

Запас 2018г (м3) ст.м.б.кл.

Запас 1етаж (м3) ст.м.б.кл.

Прираст 2008-2018 (с вкл. ползв.) (м3/ха/год)

Прираст 2008-2018 (1ет.) на нормална гора с пълн. 10 (м3/ха/г)

 

158-ж

см10

120

5

19.8

7350

6160

1568

1500

1158-ж

20.5

4370

2860

-6

-16

 

154-в

см10

130

4

18.3

4060

3770

923

923

1154-в

18.2

3800

2020

5

-9

 

153-ж

см10

100

7

11.5

6200

5620

1013

1013

1153-ж

11.7

3780

3780

-11

-9

 

154-а

см10

120

6

5.5

2310

2200

398

398

1154-а

5.9

2310

1680

6

-5

 

178-а

см10

130

8

19.9

10890

10150

2102

2102

1178-а

20.7

9250

7350

3

-4

 

174-е

см10

130

4

12.1

2780

2440

0

0

1174-е

13.4

3380

2690

2

0

 

158-а

см10

130

5

20.2

7070

6910

1000

1000

1158-а

21.3

7920

6130

8

1

 

162-р

см9бб1

130

6

13.9

7170

6310

1251

1251

1162-р

14.6

6380

5310

3

3

 

151-а

см10

130

4

16.3

4530

3620

0

0

1151-а

18.2

7640

4300

14

4

 

158-з

см10

130

2

13.3

3000

1480

0

0

1158-з

13.4

3440

1670

3

7

 

165-в

см9бб1

140

4

16.7

5010

4590

1387

1387

1165-в

16.6

4050

3390

4

7

 

159-б/159-е

бб9см1

35

6

14.2

2510

2410

0

0

1159-а

10.1

2190

2190

4

8

 

177-г

см10

110

4

16.1

3220

2620

639

630

1177-а

21

3510

3510

1

13

 

180-г/180-е

см10

110

4

24.1

5470

4970

1343

1340

1180-а

26.6

5270

5270

4

15

 

148-ф

см10

120

5

16

5460

4900

742

742

1148-ж

16.6

6030

5570

8

17

 

165-г

см9бб1

100

5

27.1

8700

7670

0

0

1165-г

28

11510

10390

9

18

 

149-б

см10

140

4

14.5

4450

3120

562

562

1149-б

14

4260

3360

4

18

 

148-а

см10

120

6

12.9

5110

4890

956

956

1148-а

14.2

6180

5780

13

19

 

178-з

см10

140

2

17.1

3050

2260

0

0

1178-з

19.4

4750

3340

7

20

 

179-е

см10

140

4

21

4810

4450

0

0

1179-б

23.6

8780

7460

14

26

 

157-и

см10

140

4

8.6

1690

1690

0

0

1157-и

9.2

3050

2820

14

28

 

150-а

см10

140

2

15.2

1555

1555

0

0

1150-а

19.6

3900

3470

10

37

 

159-з/159-в

см10

120

4

22.2

3920

3180

0

0

1159-д

25.3

10040

7490

22

38

 

  

 

ЛЪЖА №2. „ГОРАТА СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА СЛЕД СЕЧИТЕ“

По този въпрос няма никакви официални данни в държавните отчети. Дори при проверката на държавните институции в ДГС Родопи не бяха направени замервания на терен съгласно законовите изисквания за оценка на гъстотата на фиданките в изсечените площи. В протокола от проверката единствено се сочи, че в част от сечищата се формира млада гора, но в част от тях такава все още не е налична. Сателитните снимки обаче показват ясно, че възстановяването на гората върху оголените площи във високата планина протича изключително бавно, като дори появата на отделни дръвчета отнема по 1-2 десетилетия. И колкото по-голяма е площта на всяко сечище, толкова по-бавно се появява младата гора.

И когато естествена гора не се появи до десет години, на нейно място чрез залесяване се създават изкуствени гори, което го плащаме от нашия джоб. Ежегодно в ДГС Родопи се извършва залесяване върху площ от 150 дка, което са около между 100 и 200 кръгообразни сечища с размер около 1 дка. И всичко това в нарушение на законовото изискване в защитените зони от Натура 2000 зоните да се полагат максимални усилия за опазване на естествения характер на гората.

ЛЪЖА №3. „В СЪСЕДНИТЕ СТОПАНСТВА НЕ СЕ ВОДЯТ СЪЩИТЕ СЕЧИ“

В протокола от проверката в ДГС Родопи с лекота се твърди, че схематични оголени площи има само в това стопанство, защото само тук се водят т.нар. „групово-постепенни“ и „групово-изборни“ сечи. Но бърз преглед в публичната система на WWF за горите в България на сайта http://gis.wwf.bg показва, че същите видове сечи се прилагат в много гори и в съседните стопанства (ДГС Селище, ДГС Ракитово, ДГС Борово и др.), и често горите в съседните стопанства са надупчени от същите „лунни кратери“, като в ДГС Родопи. Но има и добри примери, в които горите не изглеждат толкова обезобразени!! Ето четири случая от съседни стопанства, където се вижда, че в горите може да се работи и по-професионално и природосъобразно:

 


ИЗВОДИ:


За да се спре „законовото“ унищожение на горите в Родопите е необходимо Министерството на земеделието, храните и горите и Агенцията по горите да създадат изцяло нови правила за събиране и поддържане на данните за горите при пълна прозрачност и обществен достъп, да се спрат всички „схематични“ сечи и да се преразгледат правилата и плановете за всички горскостопански сечи в Родопите, преди „едрата шарка“ споходила ДГС Родопи да зарази горите в цяла България.
 
50 квадратни километра гора в ДГС Родопи. В сърцето на Родопите. Гора, унищожавана законно през последните 20 години, по закона за горите, под контрола на РДГ, директора на ИАГ, по наредбите на министъра на МЗХГ и управлението на правителството.

Автори: Атанас Русев и експерти по горите, пожелали анонимност.